Kulturtidskrifter.nu
10tal maj 2016

10tal maj 2016

120 SEK

Den nya poe­si­vå­gen som har träf­fat Sverige är inten­siv, vaken, rolig och poli­tisk. »Det finns ett enga­ge­mang och ett själv­för­tro­ende jag inte sett maken till på länge«, skri­ver 10TALs chefre­dak­tör Madeleine Grive i sin inled­ning till dub­bel­num­ret. »Man kan tvek­löst tala om en ny svensk poe­si­våg. Det har kom­mit fram flera intres­santa och egen­sin­niga för­fat­tar­rös­ter. Flera av dem åter­finns i num­ret med dik­ter och i samtal.«

Bland de med­ver­kande nya poe­terna finns Anna Axfors, Elis Burrau, Hanna Rajs Lundström och Felicia Mulinari, artis­terna Cherrie, Erik Lundin, Silvana Imam med flera. Den nyvunna poe­tiska ener­gin syresät­ter hela lit­te­ra­tu­ren – kri­ti­kern Victor Malm beskri­ver det sam­tida poe­tiska läget – och till­sam­mans med eta­ble­rade poe­ter som Lars Gustafsson, Eva Runefelt och Eva Ström ska­par Poesins plats en öppen litteraturfest.

Vi pub­li­ce­rar en stor essä om Lars Gustafsson och fri­he­ten av för­fat­ta­ren Agneta Pleijel. Vi blic­kar också utan­för Sveriges grän­ser och pre­sen­te­rar tre poe­ter i över­sätt­ning: den jamai­canske Kei Miller, danska Signe Gjessing och den ame­ri­kanske Tao Lin med nya och spe­ci­al­skrivna dik­ter till num­ret. Den syd­ko­re­anska femi­nis­tiska före­gångs­po­e­ten Kim Hyesoon berät­tar histo­riskt om de kvinn­liga poe­ter­nas kamp för en egen språk­värld i hem­lan­det och om den nuva­rande situ­a­tio­nen. Den tyske poe­ten, kri­ti­kern och redak­tö­ren Hans Magnus Enzensberger bidrar med en ord­boksar­ti­kel om den »fruk­tans­värda« text­ty­pen »Dikt, s«. Numret avslu­tas med en tvä­ri­ro­nisk skål av den tyske expres­sio­nis­ten Gottfried Benn.

Dessutom ett tack­tal av Bruno K. Öijer, som mani­fe­ste­rar poesins bety­delse, och ett nytt konst­verk av Maya Eizin Öijer. Konst av Beatrice Orlandi och Malin Gabriella Nordin med flera. Introduktion av det nya ira­kiska poe­si­kol­lek­ti­vet »Kulturens milis« av poe­ten Jasim Mohamed. Kortessäer om plat­sens poesi, Läsplatser, av den danske poe­ten Martin Glaz Serup och en ordi­na­tion av poe­ten Jonas Gren om mera Harry Martinson-läsning. Debutant är Johanna Frid med svensk-danska dikter.